Crypto Mission prezentuje

Swiatowi experci podziela sie swaja wiedza,
doswiadczeniem i wizja na temat cryptocurrency i blochain na naszych semianariach.

Jean Y. Foo jest wielokrotnie nagradzanym influancerem i mówczyni? edukacyjnym z ponad pi?tnastoletnim do?wiadczeniem  w sektorze edukacji i przedsi?biorczo?ci o globalnym zasi?gu.

Nastawienie Jean jest nast?puj?ce: przysz?e pokolenia, czyli nasze dzieci powinny pozyska? zdolno?ci i wiedz?, która b?dzie dla nich ogólnodost?pna, nie tylko przekazywana podczas szkole? organizowanych przez instytucje rozpoznawalne w?ród doros?ych,

Pn?c si? po stopniach kariery w prywatnym, publicznym i mi?dzynarodowym systemie szkolnictwa, Jean zosta?a ostatnio mianowana dziekanem American Business Communications Institute w Greater Boston.

Jako millennials, Jean jest obecnie najm?odsz? osob?, która zosta?a mianowana na to stanowisko, odgrywaj?c kluczow? rol? w kszta?towaniu szkolnictwa ?redniego oraz programu szkoleniowego dla firm, a tak?e zaje?a si? rozwojem programu przygotowuj?cego miejsc pracy dla osób szczególnie uzdolnionych.

Jean jest innowatorem i CEO

Pasjonuj?ca si? przedsi?biorczo?ci? Jean jest równie? innowatorem i CEO Mastermind Crate, pierwszego miesi?cznego abonamentu biznesowego, który uczy przedsi?biorczo?ci dzieci, nastolatki i m?odych doros?ych.

Jako futurysta w zakresie edukacji, Jean uczyni?a swoj? misj? edukowanie kobiet i dzieci w zakresie trendów, wiedzy i narz?dzi, które by?yby dla nich ogólnodost?pne szczególnie w zakresie kryptowalut.

Jean jest autorem ksi??ki opublikowanej na Amazonie, której recenzja pojawi?a si? w magazynie Global Woman i która by?a polecana przez inne znacz?ce tytu?y prasowe.

Jean jest absolwentem Uniwersytetu Tufts w USA.