O NAS

Crypto Mission jest nowym, ?wiatowym przedsi?wzi?ciem maj?cym na celu edukowa? spo?ecze?stwo nt. narz?dzi i trendów dotycz?cych kryptowalut i portfeli elektronicznych.

Poprzez organizowane na bie??co eventy edukacyjne oraz tworzone platformy internetowe, Crypto Mission ma na celu umo?liwienie pocz?tkuj?cym zrozumienie podstaw kryptowalut, dzi?ki czemu mog? wzi?? udzia? w prawdziwej rewolucji cyfrowej waluty, która w?a?nie si? zacz??a.

Aby rozpowszechni? i stymulowa? korzystanie z kryptowalut, priorytetem Crypto Mission jest skupienie si? w szczególno?ci na kobietach i millenialsach poprzez udost?pnienie im ?atwych w u?yciu narz?dzi pozwalaj?cych zaanga?owa? si? i pozyskiwa? korzy?ci podczas na cyfrowej rewolucji.

Crypto Mission zobowi?zuje si? do kszta?towania i sprawdzania tego, w jaki sposób edukacja nt. kryptowalut jest przekazywana opinii publicznej w dzisiejszym mocno zglobalizowanym ?wiecie.
Obecnie, w fazie pilota?owej, Crypto Mission organizuje pierwsze wolne seminarium nt. Kryptowalut, które odb?dzie si? w dniu 4 Listopada w Warszawskiej HALI MT Centrum Handlowo Kongresowym.

Uczestnicy eventu dowiedz? si? od ekspertów bran?owych i entuzjastów tematu, jakie s? rodzaje portfeli cyfrowych, poznaj? udowodnione sposoby zarabiania na kryptowalutach, naucz? si?, w jaki sposób zawiera? „inteligentne” kontrakty, poznaj? rozwijaj?cy si? ?wiat wirtualnego zysku, zyskaj? umiej?tno?? porównywania kryptowalut, a tak?e zdob?d? wiedz? na temat alternatywnego sposobu nabywania kryptowaluty.